Algemene voorwaarden

Definities

 1. Salon Wonderschoon, gevestigd te Voorhout onder KvK nr. 80129250.
 2. Klant: degene met wie met Salon Wonderschoon een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Salon Wonderschoon en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Salon Wonderschoon.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de klant) van het aanbod (van Salon Wonderschoon). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem.

Verplichtingen van Salon Wonderschoon

 1. Salon Wonderschoon staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Salon Wonderschoon licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Salon Wonderschoon vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Salon Wonderschoon wordt geacht te werken volgens haar beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
 4. Salon Wonderschoon zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
 5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Salon Wonderschoon de klant te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt Salon Wonderschoon overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient Salon Wonderschoon voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De klant heeft de plicht alle door Salon Wonderschoon gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

Betaling

 1. Betalingen aan Salon Wonderschoon dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 
 2. Bij een reeks behandelingen kan Salon Wonderschoon de klant verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
 3. In geval de klant wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien de klant ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die Salon Wonderschoon maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de klant. De berekening van de hoogte van de kosten die Salon Wonderschoon in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Aansprakelijkheid

 1. Salon Wonderschoon is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. Salon Wonderschoon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
 3. De klant is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Salon Wonderschoon beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Salon Wonderschoon in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant.
 2. Salon Wonderschoon beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Salon Wonderschoon zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.
 3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 4. De klant kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen Salon Wonderschoon en de klant. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen klant en Salon Wonderschoon over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de klant als door Salon Wonderschoon aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij Salon Wonderschoon heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de klant de klacht bij Salon Wonderschoon indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Salon Wonderschoon aan deze keuze gebonden. Indien Salon Wonderschoon een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Salon Wonderschoon dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

  Prijzen

  1. Alle prijzen die Salon Wonderschoon hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  2. Alle prijzen op die Salon Wonderschoon hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Salon Wonderschoon te allen tijde wijzigen.
  3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Salon Wonderschoon niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
  4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
  5. Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

  Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Salon Wonderschoon gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Salon Wonderschoon
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Salon Wonderschoon zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Salon Wonderschoon op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Salon Wonderschoon, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Salon Wonderschoon te betalen.

  Recht van reclame

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Salon Wonderschoon gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  2. Salon Wonderschoon roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Salon Wonderschoon, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

  Herroepingsrecht

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
   • het product niet is gebruikt
   • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
   • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (herbruikbare wattenschijfjes)
   • de verzegeling nog intact is
   • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
   • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
   • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
   • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
   • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
   • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
  3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@salonwonderschoon.nl. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Salon Wonderschoon, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  4. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Salon Wonderschoon indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
  5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Salon Wonderschoon deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Salon Wonderschoon heeft geretourneerd.

  Opschortingsrecht

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Retentierecht

  1. Salon Wonderschoon kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Salon Wonderschoon heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Salon Wonderschoon.
  3. Salon Wonderschoon is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Verrekening
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Salon Wonderschoon te verrekenen met een vordering op Salon Wonderschoon.

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Salon Wonderschoon blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Salon Wonderschoon op grond van wat voor met Salon Wonderschoon gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan Salon Wonderschoon zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  4. Indien Salon Wonderschoon een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Salon Wonderschoon het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering vindt plaats bij Salon Wonderschoon, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Salon Wonderschoon het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Salon Wonderschoon kan tegenwerpen.

  Levertijd

  1. De door Salon Wonderschoon opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Salon Wonderschoon.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Salon Wonderschoon niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Feitelijke levering

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

  Transportkosten

  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Salon Wonderschoon niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Salon Wonderschoon, bij gebreke waarvan Salon Wonderschoon niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

   

  Bewaring

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

  Garantie

  1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

  Ruilen

  1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
   • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
   • het product is nog niet gebruikt
  2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en producten die zijn geopend kunnen niet worden geruild.

  Vrijwaring

  De klant vrijwaart Salon Wonderschoon tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Salon Wonderschoon geleverde producten en/of diensten.

  Klachten

  1. De klant dient een door Salon Wonderschoon geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Salon Wonderschoon daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. Consumenten dienen Salon Wonderschoon uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Salon Wonderschoon in staat is hierop adequaat te reageren.
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Salon Wonderschoon gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
  7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Salon Wonderschoon, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Salon Wonderschoon en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

  Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Salon Wonderschoon
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Salon Wonderschoon ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

   Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
   Als Salon Wonderschoon een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Salon Wonderschoon verschuldigd zijn.

   

  Aansprakelijkheid Salon Wonderschoon

  1. Salon Wonderschoon is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Salon Wonderschoon aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Salon Wonderschoon is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Salon Wonderschoon aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

   Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Salon Wonderschoon vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Salon Wonderschoon toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Salon Wonderschoon niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Salon Wonderschoon in verzuim is.
  3. Salon Wonderschoon heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Salon Wonderschoon kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Salon Wonderschoon in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Salon Wonderschoon kan worden toegerekend in een van de wil van Salon Wonderschoon onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Salon Wonderschoon kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Salon Wonderschoon 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Salon Wonderschoon er weer aan kan voldoen.
  4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. Salon Wonderschoon is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
  6. Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

  Wijziging algemene voorwaarden

  1. Salon Wonderschoon is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Salon Wonderschoon zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Salon Wonderschoon.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Salon Wonderschoon bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

   

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Salon Wonderschoon is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Opgesteld op 23 september april 2020.